A fehérneműkészítő blogja

Teli Kosár

Adatkezelési tájékoztató

2018. június 18. - Ágivarr

Adatkezelő

Neve: Hegedűs Ágnes magánszemély

Levelezési címe: 1071 Budapest, Damjanich utca 52.

Telefonszáma: +36305144622

E-mail címe: voluta.sa@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely miatt szükséges adatvédelmi tisztviselő alkalmazása.

Adatkezelés céljai, jogalapjai

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy blogom látogatói érthető és egyértelmű formában megértsék, milyen személyes adatokat, és i alapján kezelek. A pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolom fel a tájékoztató végén.

 1. Blogbejegyzés-értesítő

Blogom új bejegyzéseiről e-mail értesítő kérhető, feliratkozás útján. Az értesítőhöz meg kell adni az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.

 1. Hozzászólás a blog bejegyzéseihez

A blogon beérkező hozzászólások célja kérdésfeltevés, beszélgetés az adott témában. A blogra történő hozzászóláshoz meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja a hozzászóló hozzájárulása.

 1. Facebook oldalam használata

Blogom bejegyzéseit, kapcsolódó és érdeklődésre számot tartó tartalmakat Facebook oldalamon is megjelenítem, az azokhoz való hozzászólást, véleménnyilvánítást és online kapcsolatfelvételi lehetőséget itt is biztosítom. A Facebook oldalamon is találkozok személyes adatokkal (Facebook felhasználói név), amelyekhez a hozzászóló hozzájárulásával jutok.

 1. Telefonos kapcsolatfelvétel

Telefonos megkeresés esetén megismerem a hívó telefonszámát, bemutatkozás esetén a nevét. Csak a visszahívás és a hívórészéről szükségesnek tartott további kapcsolattartás érdekében, a hívó hozzájárulása alapján kezelem ezeket az adatokat. Ha nem jön létre kapcsolat, ezeket nem mentem el.

 1. Kapcsolatfelvétel írásban (postai úton és e-mailen keresztül)

A postai úton küldött levél a feladójának feltüntetett személyes adatait megismerem, azokat a feladó hozzájárulásával, a szükséges válaszadás érdekében kezelem. E-mail esetében szintén az küldő által megadott személyes adatokat ismerem meg, és a küldő hozzájárulásával kezelem.

Blogomon nem működik kapcsolatfelvételi űrlap, ebből származó adatot nem kezelek. A bloghoz tartozó Facebook oldalon (link) és az Adatkezelő alatt feltüntetett elérhetőségeken veheted fel velem a kapcsolatot. Hírlevelet nem küldök, erre nem tudsz feliratkozni a blogon, ezért ezzel kapcsolatban adatot nem kezelek. Blogomon üzleti tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetetten nem bonyolítok, szerződést nem kötök, ebből származó adat nem keletkezik, ilyet nem kezelek.

 

Cookies (sütik)

A cookie olyan információcsomag, amit a meglátogatott honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát a felhasználó részére. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót (titkos, véletlenül generált számsor) tartalmaznak, amelyet a felhasználó eszköze tárol. A  cookie-k a honlap bezárása után megszűnnek, vagy hosszabb időre tárolásra kerülnek a felhasználó számítógépén. A cookie-kkal kapcsolatos minden tevékenységet megakadályozhat a felhasználó, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója igazít el, melyeket itt találsz:

Chrome használata esetén: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox használata esetén: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorerben és Edge használata esetén: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Néhány böngésző lehetővé teszi, hogy bezárásukkor automatikusan törlődjenek a böngészési adatok. Erről itt olvashatsz: https://pcworld.hu/szoftver/hogyan-toroljuk-automatikusan-a-bongeszesi-adatainkat-132337.html

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak is cookie-kat helyezhetnek el a gépeden.

Hozzájárulás visszavonása

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a bloglátogató bármikor visszavonhatja. A blogbejegyzés-értesítők esetén az azok végén elhelyezett leiratkozás (Unsubscribe) linkre kattintással, a Facebook oldal esetén az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és hozzászólás esetén annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetében a felhasználó az Adatkezelőnél feltüntetett e-mail címemre írhat. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Adatok tárolásának időtartama

Blogon beérkezett kommentek (név, email cím, hozzászólás) esetében a törlési kérelemig.

Blogbejegyzés-értesítés feliratkozás (e-mail cím) esetében a leiratkozásig.

Facebook oldalon hozzászólás (név, hozzászólás) esetében az oldal törléséig, az oldalkedvelés visszavonásáig, hozzászólás felhasználó saját maga általi törléséig.

A weboldalamról érkező cookie-k azok érvényességi idejéig, illetve amíg nem törli őket a felhasználó a böngésződből.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a kezelt személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, a téves nyilvánosságra hozataltól vagy a jogosulatlan megváltoztatástól. Számítógépemre jelszó megadása után lehet belépni, melyet az Windows Security véd a vírusoktól. Telefonomat ujjlenyomat-azonosítóval használom. A Gmail-be, Facebook-ra kettős azonosítással lépek be. Blogomat erős jelszóval védem, és a tárhelyszolgáltatóval együtt mindent megteszek azért, hogy ne törjék fel. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Címzettek

A tárhelyszolgáltató hozzáfér a blog teljes tartalmához, a felhasználó által megadott névhez, email címhez, kommenthez, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz.

Emailek fogadása és küldése, hozzáférés a levelezéshez: Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA.

A Facebook hozzáfér:  felhasználó neve, kommentje,  IP cím, oldal helye, képpont azonosító, Facebook cookie: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA. Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Pinterest megosztás gomb: hozzáférés a látogatás adataihoz. Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország. Adatkezelési tájékoztató: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy.

Harmadik országba továbbítás

A Google, a Facebook és a Pinterest amerikai székhelyű cégek, részükre történik adattovábbítás. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

Az érintettek jogai

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Blogom látogatói  jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre rendelkezésére bocsátom. Ha a kérelem elektronikus úton kerül benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

Blogom látogatói jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem, kiegészítsem a rájuk vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni bloglátogatóm kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • a bloglátogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a bloglátogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolata, másodpéldánya törlésre kerüljön.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom és írásban közlöm döntésemet.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A bloglátogatómat kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A bloglátogató jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, annak tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • a felhasználó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a felhasználót előzetesem tájékoztatom. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a bloglátogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozás joga

A bloglátogató tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a bloglátogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Panasz

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Ha mégis felmerül, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, vagy kérdés esetén az Adatkezelőnél megadott e-mail címre küldhető levél.

Amennyiben az adatkezelési elveket megsértem, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Automatizált döntéshozatal

Blogom kapcsán nem működik automatizált döntéshozatal.

Az adatkezelés jogalapjának meghatározása

A blogon az értesítő-feliratkozás, hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, és a cookie-k alapján történő adatkezelések kapcsán az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

Egyéb

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba. Amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, szabályozók válnak ismertté vagy lépnek hatályba, amelyek miatt a tájékoztatót módosítanom kell, tartalmát felülvizsgálom. Tevékenységem változása, esetleges marketingeszközök bevezetése esetén a tájékoztatót ezeknek megfelelően aktualizálom.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://teli-kosar.blog.hu/api/trackback/id/tr3614054670